ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ - "Roboty budowlane"

ZSS.271.1.2019                                                                                                                                                        Lipsk, dn. 19 marca 2019

 

wg rozdzielnika

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, pn. „Roboty budowlane w budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku” w ramach projektu „Roboty budowlane oraz doposażenie budynku Samorządowego Przedszkola w Lipsku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej”

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) informuje, że w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu, wybrano jako najkorzystniejszą ofertę Nr 4, złożoną przez firmę:

„Maxbud” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Paweł Trochimowicz,
ul. Stolarska 9,
16-315 Lipsk

Cena oferty: 241 847,20 zł brutto,

Okres gwarancji: 60 miesięcy,

W ogólnej punktacji oferta otrzymała 100,00 pkt (I miejsce w rankingu), w tym:

 • W kryterium „cena” (waga 60%) – oferta otrzymała 60,00 pkt,
 • W kryterium „okres gwarancji” (waga 40%) – oferta otrzymała 40,00 pkt.

Uzasadnienie wyboru:

Zamawiający wybrał ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ.

Podstawa prawna wyboru:

art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.)

Poniżej zamawiający przedstawia łączną punktację przyznaną pozostałym ofertom, złożonym przez:

Oferta Nr 1:

Zakład Remontowo-Budowlany Figura Paweł,
ul. Gruntowa 5/84,
15-706 Białystok

W ogólnej punktacji oferta otrzymała 89,03 pkt (IV miejsce w rankingu), w tym:

 • W kryterium „cena” (waga 60%) – oferta otrzymała 49,03 pkt,
 • W kryterium „okres gwarancji” (waga 40%) – oferta otrzymała 40,00 pkt.

Oferta Nr 2:

Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Szerszunowicz,
Kol. Zabłudów 5/2,
16-060 Zabłudów

W ogólnej punktacji oferta otrzymała 91,62 pkt (III miejsce w rankingu), w tym:

 • W kryterium „cena” (waga 60%) – oferta otrzymała 51,62 pkt,
 • W kryterium „okres gwarancji” (waga 40%) – oferta otrzymała 40,00 pkt.

Oferta Nr 3:

Zakład Ogólnobudowlany Zenobiusz Łaski,
Łaś-Toczyłowo 16,
16-075 Zawady

W ogólnej punktacji oferta otrzymała 92,60 pkt (II miejsce w rankingu), w tym:

 • W kryterium „cena” (waga 60%) – oferta otrzymała 52,60 pkt,
 • W kryterium „okres gwarancji” (waga 40%) – oferta otrzymała 40,00 pkt.

 

Zamawiający informuje, że z przedmiotowego postępowania nie wykluczył żadnego Wykonawcy oraz nie odrzucił żadnej oferty.

Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

Otrzymują:

 1. Zakład Remontowo-Budowlany Figura Paweł,
 2. Gruntowa 5/84,

15-706 Białystok

 1. Zakład Ogólnobudowlany Wiesław Szerszunowicz,

Kol. Zabłudów 5/2,

16-060 Zabłudów

 1. Zakład Ogólnobudowlany Zenobiusz Łaski,

Łaś-Toczyłowo 16,

16-075 Zawady

 1. „Maxbud” Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Paweł Trochimowicz,
 2. Stolarska 9,

16-315 Lipsk

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Magiera

Data wytworzenia: 2019-03-19

Wprowadzający: Rafał Magiera

Modyfikujący: Rafał Magiera

Data modyfikacji: 2019-03-19

Opublikował: Rafał Magiera

Data publikacji: 2019-03-19

Rejestr zmian