OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA - Roboty budowlane

Ogłoszenie nr 500267577-N-2018 z dnia 08-11-2018 r.

Lipsk:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA


OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu


INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
  Numer: 639610-N-2018
  Data: 2018-10-23


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
  Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku, Krajowy numer identyfikacyjny 79106806300000, ul. ul. Szkolna 1, 16315 Lipsk, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 0-87 642 30 59, e-mail gimlipsk@op.pl, faks 0-87 642 30 59.
Adres strony internetowej (url): https://bip.zss.um.lipsk.wrotapodlasia.pl/


SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: I
Punkt: I.4
W ogłoszeniu jest: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) Nie https://bip.zss.um.lipsk.wrotapodlasia.pl/ Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia Nie https://bip.zss.um.lipsk.wrotapodlasia.pl/ Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Tak. W formie pisemnej. Adres: Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku, ul. Szkolna 1, 16-315 Lipsk. Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
W ogłoszeniu powinno być: Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL) TAK https://bip.zss.um.lipsk.wrotapodlasia.pl/ Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia TAK https://bip.zss.um.lipsk.wrotapodlasia.pl/ Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem Nie Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie Nie adres Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie Inny sposób: Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak Inny sposób: Tak. W formie pisemnej. Adres: Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku, ul. Szkolna 1, 16-315 Lipsk. Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne Nie Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: III
Punkt: III.1.3.
W ogłoszeniu jest: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zadanie w zakresie budowy, przebudowy lub remontu budynku, o wartości brutto nie mniejszej niż 80 000 zł. Użyte określenia „budowa”, „przebudowa”, „remont” i „budynek” zostały użyte w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Informacje dodatkowe:
W ogłoszeniu powinno być: Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że Wykonał nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert w niniejszym postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej jedno zadanie w zakresie budowy, przebudowy lub remontu budynku, o wartości brutto nie mniejszej niż 80 000 zł. Użyte określenia „budowa”, „przebudowa”, „remont” i „budynek” zostały użyte w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.) Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: NIE Informacje dodatkowe:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV
Punkt: IV.6.2.
W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-12, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:
W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 2018-11-15, godzina: 10:00, Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): Nie Wskazać powody:

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Samorządowych w Lipsku

Wytwarzający/odpowiadający: Rafał Magiera

Data wytworzenia: 2018-11-08

Wprowadzający: Rafał Magiera

Modyfikujący: Rafał Magiera

Data modyfikacji: 2018-11-08

Opublikował: Rafał Magiera

Data publikacji: 2018-11-08

Rejestr zmian